top of page
FNs bærekraftsmål

Master Blaster støtter FNs bærekraftsmål og vi jobber sammen med næringslivet for å bidra til å nå disse målene. FNs bærekraftsmål samsvarer godt med vår bærekraftstrategi.
God utdanning, likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomisk vekst, fred og rettferdighet, samarbeid for å nå målene.

Design uten navn (1).png
4 - God utdanning

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle"

Gaming kan være en arena hvor elever som er i faresonen for å droppe ut, blir sett, anerkjent og kjenner på mestring. Vi i Master Blaster vil bidra til å flytte de potensielle frafallene til et sted hvor de er komfortable, ved å skape en plattform som er med på å møte ungdommene på deres premisser.

5 - Likestilling mellom kjønnene

"Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling"

Vårt arbeid vil fortsette med likestilling og likebehandling blant våre ansatte og kunder, uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, etnisitet, rase, nasjonal opprinnelse, religion, økonomisk eller annen sosial status. Vi oppfordrer til og legger til rette for at jenter og kvinner også kan oppleve at vår plattform er en plass hvor man ikke blir trakassert. 

8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

"Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle"

Master Blaster skal beskytte gjennom å sikre rettigheter for ansatte, samt fremme et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø for alle arbeidstakere hos oss. 

16 - Fred og rettferdighet 

"Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer"

Master Blaster er opptatt av likeverd og muligheter for alle. Vi tar samfunnsansvar og skaper en arena for fellesskap og dialog på tvers av ulike samfunnslag.

17 - Samarbeid for å nå målene 

"Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling"

For å oppnå bærekraftig utvikling må myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet samarbeide. Master Blaster samarbeider både med offentlig og privat næringsliv, og er opptatt av overføring av kunnskap og teknologi.

bottom of page